Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme pro přizpůsobování obsahu a měření reklamy. Potvrzením vyjádříte svůj souhlas, že smíme pomocí cookies vylepšovat prostředí stránek.

SouhlasímOdejít

Objednávka

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Prodávající
RYDVAL PLUS s.r.o.
Oldřichovská 204/7b | 405 02 Děčín 8
+420 724 148 584 | petr.novak@rydvalplus.cz
IČO 28698959 | DIČ CZ28698959

II.Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej paliva prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje písemné potvrzení prodávajícím, které je realizováno po předchozím odeslání objednávky kupujícího. Prodávající objednávku potvrdí zpravidla po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného paliva. Okamžikem potvrzení objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím závazná kupní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

III. Přeprava zboží

Způsobu dopravy se stanoví po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.
Je možný „osobní odběr“ anebo „doprava do místa určení“. 

Osobní odběr paliva a stavebního materiálu je možný v provozovně prodávajícího. Místo odběru dle telefonické nebo emailové komunikace v provozovnách: 

DEPO DC: Teplická ul. 109/181, 405 02 Děčín 8
GPS: 50.780047, 14.176577
+420 722 660 040

DEPO-HORNÍ POLICE
U nádraží, 471 06 Horní Police
GPS: 50.706258, 14.401564
+420 723 933 355


Neodebere-li kupující objednané zboží nejpozději do 5 dnů ode dne sdělení o jeho možné expedici, pozbývá bez dalšího taková objednávka platnosti.

Cena dopravy bude k ceně zakoupeného paliva připočtena následně s ohledem na zařazení místa určení do odpovídající zóny, tzn. uvedená kupní cena paliva (objednávky) bude navýšena o cenu dopravy.

IV. Dodací podmínky

Dodávky objednaného paliva a stavebního materiálu s dopravou do místa určení budou dle aktuální dostupnosti paliva a provozních možností prodávajícího realizovány vždy po domluvě s kupujícím v co nejkratším termínu, maximálně do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

V. Zrušení objednávky kupujícím

Zrušení objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo zrušit svou objednávku, pokud nesouhlasí s vypočtenou cenou dopravy, a to bez zbytečného odkladu po sdělení této ceny, avšak nejdéle dva dny před smluveným termínem dodání objednávky.

Kupující má právo zrušit svou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání či po výslovné domluvě s prodávajícím. V případě jednostranného zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním, zejména případné vícenáklady v souvislosti se zajištěním zboží, náklady za zbytečnou dopravu, nakládku, atp.

VI. Zrušení objednávky prodávajícím

Zrušení potvrzené objednávky ze strany prodávajícího je možné pouze v případě, že objednané palivo není prodávajícímu dlouhodobě k dispozici nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena u dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně vrácena.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí Občanským zákoníkem a dalšími relevantními zákony České republiky. V souladu s nimi je spotřebitel, jako kupující, oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující spotřebitel využít své právo a odstoupit od smlouvy v této lhůtě, kontaktuje telefonicky či písemně prodávajícího s žádostí o odstoupení od smlouvy, na které uvede číslo objednávky, příp. variabilní symbol, a datum převzetí paliva. K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1 o. z., je kupující povinen tuto škodu uhradit. Převzaté zboží je kupující povinen dopravit na své náklady zpět do provozovny prodávajícího, případně, po domluvě s prodávajícím, prodávající zboží naloží a převeze do své provozovny vlastní dopravou na náklady kupujícího (doprava, nakládka aj.).

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek prodávající nebude akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je Reklamační řád, který je v plném znění uveden na internetových stránkách prodávajícího nebo v listinné podobě přímo v provozovně prodávajícího.

IX. Uhrazení kupní ceny

Uhrazení kupní ceny za zboží je kupujícím provedeno buďto osobně v hotovosti na provozovně prodávajícího, v hotovosti při předání zboží při využití dopravy na místo určení nebo bezhotovostně bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků, minimálně však 1 den před expedicí zboží.

X. Reklamaci paliva a služeb prodejce přebírá pověřený pracovník telefonicky, osobně či písemně.

Reklamaci vyřizuje pověřený pracovník osobně na místě dodávky do čtrnácti kalendářních dnů od převzetí reklamace

Kupující je povinen podat prodávajícímu reklamaci v níže uvedených lhůtách:

a) u vad zjevných bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů po převzetí zboží a přechodu nebezpečí škody na palivu. Zjevnými vadami je myšleno zejména např. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v katalogu výrobce. Vlhkost paliva není uznatelnou vadou – uhlí nemá tendenci ke samovznícení a vlhkost paliva nijak nebrání jeho spalování.

b) u ostatních „skrytých vad“, vad bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k uhlí a přechodu nebezpečí škody na palivu. Skrytými vadami jsou vady zjistitelné laboratorním rozborem – zejména pak maximální obsah popela v uhlí než je určeno v katalogu.

Při uznání reklamace poskytne prodejce alikvótní slevu z ceny paliva.

XI. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zadané v objednávce jsou zpracovány z právního titulu plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, který objednávku odesílá. Více informací naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi prodávajícím, společností RYDVAL PLUS s.r.o., a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2018